Dr. Jaymal G. Rangiya

M.Com (Goldmedalist), M.Phil, Ph.D
Principal

Chirag

Prof. Chirag V. Jiyani

M.Com , M.Phil, Ph.D.(Pur.)
Asst. Professor

Varshaben

Dr. Varsha B. Patel

M.A, B.Ed., Ph.D.
Asst. Professor

Dharmeshbhai

Prof. Dharmendra C. Parmar

M.Com., B.Ed., M.Phil., NET, Ph.D.(Pur.)
Asst. Professor

Prof. Pratima U. Srivastava

M.Sc (Goldmedalist), M.Phil, Ph.D.(Pur.)
Asst. Professor

Deepa1

Dr. Deepa J. Rajput

M.A. Ph.D.
Asst. Professor